2022-03 13

1. Mötets öppnande 

2. Fastställande av röstlängd 

3. Fråga om årsmötets behöriga sammankallande 

4. Godkännande av dagordningen 

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

6. Val av protokolljusterare och rösträknare 

7. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 8. Revisorernas berättelse 

9. Resultat och balansräkning 

10. Styrelsens ansvarsfrihet 

11. Fastställande av verksamhetsplan och budget 

12. Val av styrelse 

a) Ordförande för två år 

b) Ledamöter för två år 

c) Suppleanter för ett år 

13. Val av revisor och revisorssuppleant 

14. Val av minst två ledamöter till valberedning 

15. Övriga frågor 

a) Motioner till förbundsstämman 2023. Skall vara Riksförbundet  Attention tillhanda senast 2022-12-31. 

16. Årsmötets avslutande