Årsmöte hölls 21 mars på Fontänhuset Falun och 16 medlemmar deltog. Två Fontänhusmedlemmar berättade för oss Fontänhusets verksamhet.

Styrelsen har bestått av:

Gunilla Ordéus, ordförande

Jan Grundelius, vice ordförande och sekreterare

Christina Lindberg, kassör

Tina Wiman, ledamot

Kristine Ohrem Asbjörnsdotter, ledamot

Stephan Knagg, ledamot

Kerstin Grundelius, ledamot och medlemsansvarig

Calle Svensson, suppleant

Lena Knagg, suppleant

Kontaktperson i Leksand är Britt-Mari Lundgren Ståhl.   

Kontaktperson i RättvikRenata Tidebäck

Kontaktperson i Vansbro Lotta Leijon

Valberedning:

Britt-Mari Lundgren Ståhl (sammankallade)

Peter Ståhl

Jan Grundelius

Revisorer:

Karin Högvall

Peter Ståhl (revisorssuppleant)

Styrelsen har haft 5 protokollförda styrelsemöten samt 2 planeringsdagar.

Attention Dalarna har fått verksamhetsstöd från Region Dalarna.

Vi har ett samarbete med studieförbundet Vuxenskolan. Det gör att vi får låna lokal för våra sammankomster

Mål som togs på årsmötet

 • Att sprida kunskap om föreningen och att vi finns
 • Att fungera som stöd för våra medlemmar
 • Att öka medlemsantalet till minst 600
 • Att som brukarorganisation vara med och påverka och föra våra medlemmars talan
 • Att sprida information om NPF
 • Att ha kontaktpersoner på flera platser i länet
 • Att ge våra medlemmar tillfällen att mötas på olika sätt
 • Att verka för ett utökat anhörigstöd i kommunerna
 • Att verka för kortare utredningstider

Hur når vi målen?

 • Vi skall informera om Attention och NPF
 • Vi skall genom nätverk möjliggöra ökade påverkansmöjligheter

gentemot beslutsfattare och andra samhällsfunktioner

 • Vi skall hålla hemsidan aktuell.
 • Jobba offensivt mot massmedia.
 • Vara tillgängliga för våra medlemmar via telefon och e-post för kontakt och stöd.
 • Utveckla samarbetet med andra aktörer.
 • Aktivt påverka politiker och tjänstemän för bättre villkor för våra
 • medlemmar, t.ex. utökat anhörigstöd i kommunerna, kortare väntetider

för utredningar.

Vad har vi gjort?

Nationell verksamhet

Janne Grundelius har som förbundets verksamhetsrevisor haft återkommande möten med förbundets ordförande Anki Sandberg.

Förbundsstämman var i år digital. Representanter för Attention Dalarna var Kerstin Grundelius, Stephan Knagg och Britt-Mari Lundgren Ståhl.

Janne Grundelius deltog som förbundets verksamhetsrevisor.

Kerstin Grundelius deltog på Äldrelyftets avslutningskonferens.

Den årliga föreningskonferensen hölls på Scandic Alvik, Stockholm. Där representerades vår förening av Gunilla Ordéus och Janne Grundelius.

Kristine Ohrem Asbjörnsdotter deltog på Autism Sverige rikskonferens.

Regionalt/Lokalt samarbete 

Vi har deltagit i brukarrådet hos BUP (Barn- och Ungdoms Psykiatrin) och Vuxenpsykiatrin, Beroendecentrum och Habiliteringen på regionnivå samt brukarsamverkan i Falun och i Hedemora samt i kommunala funktionhindersrådet i Falun.

Föreningen har en representant i Dalarnas Nätverk för Psykisk hälsa, i FRID (Funktionshindersrådet i Dalarna) samt i styrelsen för Fontänhuset Falun.

Styrelsen har gjort en enkätundersökning för att se hur ser situationen ut för elever med NPF i grundskolan? Hur många elever med problematisk skolfrånvaro finns i varje kommun. Endast 8 av Dalarnas 15 kommuner har svarat. Vi planerar kommande år för en utbildningsföreläsning för skolledning, elevhälsa och politiker för skolfrågor.

Vi har erbjudit en föreläsning om äldre och NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättning) och Riksförbundet Attention arvsfondsprojekt “Äldrelyftet”. Föreläsare Annika von Schmalensée, projektledare och ambassadör Kajsa Edman från “Äldrelyftet” berättade om projektet.

Fokus på psykisk hälsa i Dalarna är en uppmärksamhetsvecka i samband med världsdagen för psykisk hälsa 10 oktober. Attention Dalarna i samarbete med Region Dalarna, Balans Dalarna och studieförbundet Vuxenskolan ordnade en föreläsning, ”jag är inte dum i huvudet – jag har Aspergers syndrom och bipolär sjukdom” med Joanna Halvardsson.

På temadagen som Dalarnas nätverk för psykisk hälsa deltog representant för Attention Dalarna. Temat för 2023 var Anhörig.

Samtalsträffar för anhörig har det varit i Falun, Hedemora, Leksand. Träffarna har arrangerats med olika samverkansparters.  I Hedemora i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. I Falun i samverkan med Svenska Kyrkan samt med studieförbunden Vuxenskolan och Sensus. I Leksand samarbetar Attention Dalarna och kommunens anhörigstöd runt träffarna.

I Älvdalen har Attention Dalarna, kommunens anhörigstöd, Svenska kyrkan och Salemkyrkan tillsammans bjudit in till flera föreläsningar.

Träffar för vuxna med eget NPF har startat i Falun från och med. hösten 2023. Samverkanspartners var Attention Dalarna och Svenska Kyrkan samt med studieförbunden Vuxenskolan och Sensus.

Medlemsaktiviteter: Se foton på vår hemsida https://dalarna.attention.se/fotogalleri/

Sportlovet: Slädtur hos Urhästar i Grycksbo och pulkaåkning vid Lassisbacken i Älvdalen.

Familjedag på Liljans herrgård: Sara Melin, alias “Lilla Speedos mamma” föreläste för de vuxna deltagarna. Järlindens scoutkår tog hand om och aktiverade barnen.

Fiskedag vid Lilla Lövsjön: Runt 50 medlemmar kom på fiskedagen och en del av oss fick sin första fisk i livet.

Föreningen har erbjudit ett subventionerat medlemspris till föreställningen ”Vilse bland diagnoser och hemmasittare ”med Charlie Michaelsen.

Pressen

Vi har haft flera läsartexter med foton från medlemsaktiviteter publicerade i lokaltidningarna. Inför föreläsning om ”Äldrelyftet” publicerades en artikel om den i Lokalt i Falun. Vi har även fått debattartiklar publicerade om resultatet på den årliga skolenkäten. Vår ordförande Gunilla Ordéus blivit intervjuad inför en artikel om svårigheter att få rätt stöd i skolan.

Hemsidan, mejl, föreningsmobil och medlemsregistret

Kerstin Grundelius är föreningens kommunikatör. Hon har ansvarat för hemsidan, föreningsregister, kontakten med medlemmarna via mejlen och mobil samt övriga förekommande administrativa sysslor.

Ordförande har ordet.

Då har det gått ett år igen! Under 2023 har vi i Attention Dalarna kommit i gång på alla plan efter pandemin!

Vi har ordnat flera föreläsningar som varit mycket uppskattade, medlemsaktiviteter med många nöjda deltagare, kommit i gång med samtalsgrupper på flera platser i länet i samarbete med bland andra kyrkan. Samarbetet med kyrkan fungerar väldigt bra och grupper finns även för anhöriga till vuxna med NPF och vuxna med egen diagnos.

Brukarsamverkan sker på många olika nivåer i Region Dalarna och i en del kommuner, skulle önska att samverkan kom i gång med flera kommuner och även med skolan.

Medlemsantalet ökar stadigt men vi skulle kunna vara många fler! I enkäten om problematisk skolfrånvaro som Attention Dalarna under hösten ställde till den politiska ledningen i kommunerna uppger Falun att de har 350 elever med problematisk skolfrånvaro, gissningsvis är många av dessa inom NPF-spektrat, om alla dessa har två vårdnadshavare så skulle det kunna utmynna i 700 medlemmar i Attention Dalarna bara i Falun!!

Vi ser att problem med skolan är något som engagerar våra medlemmar, därför planerar vi en föreläsning som riktar sig till skolledning i Dalarnas samtliga kommuner under våren 2024 ”Vägen tillbaka” (nationellt projekt i Attention). Vi vill ändra problematisk skolfrånvaro till oproblematisk skolnärvaro! Alla elever ska få den utbildning och det stöd de har rätt till.

Attention Dalarna syns även i media, vi har fått inskickad läsartext publicerad ett flertal gånger samt en del debattartiklar och några i styrelsen har blivit intervjuade och det har varit fina artiklar.

Dalarna är geografiskt stort och om det finns medlemmar som kan tänka sig att engagera sig, ordna träffar eller enkla aktiviteter så är det mycket uppskattat! Bara att höra av sig till styrelsen! Att träffa andra i liknande situationer är mycket värdefullt.

Ser fram emot ett 2024 med mycket engagemang och aktiviteter där medlemmar får träffas och utbyta erfarenheter.

Stort tack till Attention Dalarnas fantastiska styrelse och alla medlemmar!

Gunilla Ordéus ordförande