Årsmöte hölls fysiskt på Leksands folkhögskola och även digitalt.

Mötet hade 21 deltagare.

Efter årsmötet föreläste Tina Wiman på temat ”lågaffektiva tonår”.

Styrelsen har bestått av:

Gunilla Ordéus, ordförande

Jan Grundelius, vice ordförande och sekreterare

Christina Lindberg, kassör

Mattias Waller, ledamot

Calle Svensson, ledamot

Stephan Knagg, ledamot

Kerstin Grundelius, ledamot och medlemsansvarig

Tina Wiman, suppleant

Lena Knagg, suppleant

Valberedning:

Britt-Mari Lundgren Ståhl (sammankallade)

Peter Ståhl

Jan Grundelius

Revisorer:

Karin Högvall

Peter Ståhl (revisorssuppleant)

Kontaktperson i Leksand är Britt-Mari Lundgren Ståhl

Kontaktperson i Rättvik är Renata Tidebäck

Verksamhetsrevisor i Riksförbundet Attention

Jan Grundelius

Styrelsen har haft åtta protokollförda styrelsemöten samt en planeringsdag.

Attention Dalarna har fått verksamhetsstöd från Region Dalarna.

Mål som togs på årsmötet

 • Att sprida kunskap om föreningen och att vi finns
 • Att fungera som stöd för våra medlemmar
 • Att öka medlemsantalet till minst 500
 • Att som brukarorganisation vara med och påverka och föra våra medlemmars talan
 • Att sprida information om NPF
 • Att ha kontaktpersoner på flera platser i länet
 • Att ge våra medlemmar tillfällen att mötas på olika sätt
 • Att verka för ett utökat anhörigstöd i kommunerna
 • Att verka för kortare utredningstider

Hur når vi målen?

 • Vi skall informera om Attention och NPF med hjälp av eget informationsmaterial samt det vi fått från Riksförbundet Attention.
 • Vi skall sprida informationsbroschyrer.
 • Vi skall hålla hemsidan aktuell.
 • Medverka vid föreläsningar.
 • Ordna medlemsmöten på olika platser i länet.
 • Grupper för föräldrar.
 • Ungdomsgrupper.
 • Grupper för vuxna med egen funktionsnedsättning.
 • Nätverka via mejl, Facebook etc.
 • Jobba intressepolitiskt.
 • Jobba offensivt mot media.
 • Våra medlemmar kan få kontakt och stöd via telefon eller mail.
 • Utveckla samarbetet med andra aktörer.
 • Aktivt påverka politiker och tjänstemän för bättre villkor för våra

medlemmar, t.ex. utökat anhörigstöd i kommunerna, kortare väntetider till utredningar.     

Vad har vi gjort?

Nationell verksamhet

Vart annat år arrangeras Attentions konferens NPF forum. Detta år hölls den på Lärarnas hus, Stora Essingen i Stockholm. Temat var ”från vaggan till graven”. Forumet ger åhörarna aktuell kunskap inom området samt möjlighet till att träffa och utbyta erfarenheter med lokalföreningarna ute i landet.

Delar av styrelsen deltog på konferensen. Vid NPF forum brukar ett pris delas ut ”Årets ljus”. 2022 gick det till Ing-Marie Wiselgren, SKR och Gunilla Granlund, ordförande för nationella arbetsgruppen för ADHD. De uppmärksammades för sina pådrivande krafter bakom det nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) för ADHD.

Under hösten samlades föreningsaktiva från lokalföreningarna i Stockholm för föreningskonferens. Dagarna innehöll inspiration, kunskapsutbyte och idésamling Från Attention Dalarna deltog Gunilla Ordeus och Kristine Ohrem Asbjörnsdotter. Janne Grundelius deltog som Riksförbundet Attentions verksamhetsrevisor.

Regionalt/Lokalt samarbete 

Vi har deltagit i brukarråd hos BUP (Barn- och Ungdoms Psykiatrin) och Division psykiatri och habilitering (bägge på regionnivå).

I Falu kommun har vi deltagit i brukarsamverkan med sektionerna stöd och omsorg SoL och LSS och LSS boende för vuxna inom omvårdnadsförvaltningen samt i kommunala funktionhindersrådet i Falun.

Omsorgsförvaltningen i Hedemora har bjudit in till brukarsamverkan, i vilket en representant från föreningen deltagit i.

Föreningen har en representant i Dalarnas Nätverk för Psykisk hälsa samt i styrelsen för Fontänhuset Falun.

Studieförbundet Vuxenskolan

Vi har ett samarbete med studieförbundet Vuxenskolan. Det gör att vi får låna lokal för våra sammankomster.

Anhöriggrupper

Attention Dalarna driver anhöriggrupper i Leksand (i samarbete med kommunens anhörigkonsulent), i Falun (i samarbete med Svenska kyrkan samt studieförbunden Sensus och Vuxenskolan), i Hedemora (i samarbete med studieförbundet Vuxenskolan och I Älvdalen (i samarbete med Svenska kyrkan)  

Medlemsaktiviteter

De aktiviteter som Attention Dalarna har erbjudit under året var:

Sportlovet:

Slädtur hos Ur hästar i Grycksbo och pulkaåkning vid Lassisbacken i Älvdalen.

Under sommaren:

Korvgrillning vid Plättbacken i Borlänge.

En fiskedag vid Svarttjärn utanför Grycksbo (det var runt 50 personer som kom).

Medlemsdag på Liljans herrgård mellan Falun och Borlänge.

Medlemmarna lyssnade på Kristine Ohrem Asbjörnsdotter föreläsning ”NPF-hjärnan – att förstå och bemöta.

Järlindens scoutkår aktiverade barnen under dagen. De är alltid väl förberedda med en tydligstruktur för dagen. Tillsammans med barnen lekte de lekar och bakade pinnbröd.  Styrelsen är glada över det fina samarbetet med scoutkåren.

Hösten:

Stora och små fick prova på att rida hos Ur hästar utanför Grycksbo.

Personliga ombud 20 år.

Den första mars firade PO i Dalarna 20 års jubileum, där deltog representanter för Attention Dalarna.

Internationella suicidpreventiva dagen 10 september

Attention Dalarna genomförde tillsammans med Region Dalarna, Balans Dalarna och Svenska kyrkan en ljusmanifestation på Stora torget i Falun.

Dalarnas nätverk för psykisk hälsa

I Dalarnas nätverk för psykisk hälsa ingår RSMH Dalarna, Balans Dalarna, SPEC Dalarna, OCD, IFS Dalarna, NxtMe, Fontänhuset Falun och Attention Dalarna samt Region Dalarna.

Inför valet arrangerade nätverket en paneldebatt där de inbjudna regionpolitikerna fick svara på frågor om hur de vill att framtidens psykiatri ska se ut.

Vecka 41 anordnade Region Dalarna uppmärksamhetsveckan ”Fokus på psykisk hälsa i Dalarna”.

Attention Dalarnas bidrag bestod av ett seminarium där Klara Cederqvist (projektledare) och en deltagare berättade om det treåriga arvsfondsprojektet ”Vägen vidare”. Målgruppen för projektet är UVAS (unga som varken arbetar eller studerar och har en NPF-diagnos.

Attention Dalarna var också medarrangör till “Sprickor – en musikalperformance” av och med Teater Satelliten från Sollentuna. Teater Satelliten är en inkluderande musikteater med deltagare både med och utan diagnos.

Massmedia

Gunilla Ordeus har blivit intervjuad inför två artiklar i lokalpressen om hemmasittare och om drogurintester inför förskrivning av läkemedel vid ADHD, där även Tina Wiman intervjuats angående drogurintesterna.

Vi har fått ett antal debattartiklar publicerade i lokaltidningarna kopplade till riksförbundets kampanjer.

Detsamma gäller läsartexter med tillhörande foton vi skickat in från medlemsaktiviteter vi gjort.

Hemsidan, föreningsmejl- och telefon samt medlemsregistret

Kerstin Grundelius är föreningens kommunikatör. Hon har ansvarat för hemsidan, föreningsregister, kontakten med medlemmarna via mejlen och mobil samt övriga förekommande administrativa sysslor.

Ordförande har ordet

Nu har ännu ett år gått! Äntligen har vi kunnat träffas IRL igen! Personligen tycker jag att det är skönt med riktiga möten men vi har under pandemiåren lärt oss och utvecklat metoder för att även ha digitala och kombinerade möten vilket är fantastiskt bra, särskilt då vi spänner över ett så geografiskt stort område.

Vi har under året haft flera fysiska medlemsaktiviteter där medlemmarna har haft möjlighet att träffas och prata och utbyta erfarenheter vilket det finns ett stort behov av. Vi fortsätter med detta och hoppas att ännu fler deltar på våra aktiviteter.

 Målet med 500 medlemmar är uppnått! Men vi vill bli fler! 600 är målet för 2023. Ju fler vi är desto starkare!

Brukarmedverkan är något vi i styrelsen ägnar en hel del tid åt. Vi bjuds in att medverka på allt fler arenor. Det är faktiskt där vi kan påverka hur våra medlemmar har det i skola, arbete, boende, socialtjänst, LSS, BUP, HAB, psykiatrin och samhället i stort. Därför behöver vi bli fler som är med och representerar Attention, påverkar och driver våra frågor. Du som kan tänka dig att bli kontaktombud i din kommun, hör av dig till styrelsen så berättar vi mera!

Håll koll på Attention Dalarnas hemsida och Facebookgruppen! Där kan du se vad som är på gång runt NPF-frågor, föreläsningar, aktiviteter mm.

Hoppas på att få träffa flera medlemmar under året på våra aktiviteter och/eller föreläsningar.

Ser fram emot ett nytt aktivt år i Attention Dalarna!

Gunilla Ordéus ordförande