Årsmöte hölls digitalt p.g.a. rådande pandemi.  Efter årsmötet förläste Tina Wiman på temat ”Att behålla lugnet dag efter dag med ett utmanande barn”.

Konstituerade styrelsemöte hölls efter årsmötets slut.

Styrelsen har bestått av:

Gunilla Ordéus, ordförande

Jan Grundelius, vice ordförande och sekreterare

Christina Lindberg, kassör

Mattias Waller, ledamot

Calle Svensson, ledamot

Stephan Erixon Knagg, ledamot

Kerstin Grundelius, ledamot och medlemsansvarig

Tina Wiman, suppleant

Lena Knagg, suppleant

Kontaktperson i Leksand är Britt-Mari Lundgren Ståhl.

Kontaktperson i Rättvik är Renata Tidebäck.

Styrelsen har haft sju protokollförda styrelsemöten samt en planeringsdag.

Mål som togs på årsmötet

 • Att sprida kunskap om föreningen och att vi finns
 • Att fungera som stöd för våra medlemmar
 • Att öka medlemsantalet till minst 500
 • Att som brukarorganisation vara med och påverka och föra våra medlemmars talan
 • Att sprida information om NPF
 • Att ha kontaktpersoner på flera platser i länet
 • Att ge våra medlemmar tillfällen att mötas på olika sätt
 • Att verka för ett utökat anhörigstöd i kommunerna
 • Att verka för kortare utredningstider

Hur når vi målen?

 • Vi skall informera om Attention och NPF med hjälp av eget informationsmaterial samt det vi fått från Riksförbundet Attention.
 • Vi skall sprida informationsbroschyrer.
 • Vi skall hålla hemsidan aktuell.
 • Medverka vid föreläsningar.
 • Ordna medlemsmöten på olika platser i länet.
 • Grupper för föräldrar.
 • Ungdomsgrupper.
 • Grupper för vuxna med egen funktionsnedsättning.
 • Nätverka via mejl, Facebook etc.
 • Jobba intressepolitiskt.
 • Jobba offensivt mot media.
 • Våra medlemmar kan få kontakt och stöd via telefon eller mejl.
 • Utveckla samarbetet med andra aktörer.
 • Aktivt påverka politiker och tjänstemän för bättre villkor för våra

medlemmar, t.ex. utökat anhörigstöd i kommunerna, kortare väntetider till utredningar.   

Vad har vi gjort?

Nationell verksamhet

Gunilla Ordéus och Mattias Waller har genomfört en samtalsledarutbildning i ”Trots allt”-projektet” i riksförbundets regi.

Gunilla deltog även på SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) lanseringskonferens för nationellt vård- och insatsprogram för ADHD

Janne och Kerstin Grundelius har genomfört Riksförbundet Attentions samtalsledarutbildning inom anhörigstöd.

Den 22 maj genomfördes Riksförbundet Attentions förbundsstämma digitalt. Christina Lindberg och Mattias Waller representerade vår förening. Janne Grundelius deltog som förbundets verksamhetsrevisor. Då valdes han till ordinarie verksamhetsrevisor (tidigare suppleant).

Varje år i september pågår ”Skolkampanjen” över hela landet. Inför skolstart skickas en medlemsenkät ut för att få en bild av hur familjerna upplever tiden innan skolstart. Värt att notera är att under september månad fick föreningen mer än en medlem per dag!

Stephan Erixon Knagg och Lena Knagg medverkade i förbundets digitala cafékväll inför kampanjstarten. Under ”Skolkampanjen” fick alla lokalföreningar stominsändare samt textförslag till brev till kommunernas utbildningsansvariga för att belysa familjernas oro

inför skolstart. Både DT och DD tog in vår insändare. Däremot fick vi ingen respons från Dalarnas 15 kommuners utbildningsansvariga.

Årets Föreningskonferens gick att genomföra fysiskt och möjlighet till digitalt deltagande erbjöds. Platsen för konferensen var Haninge. Gunilla Ordéus och Stephan Erixon Knagg (digitalt) representerade Attention Dalarna. Janne Grundelius deltog i egenskap som riksförbundets verksamhetsrevisor.

Kerstin Grundelius deltog i riksförbundets digitala möte om intressepolitik.

Regionalt/Lokalt samarbete 

Vi har deltagit samverkansmöten på olika nivåer i Region Dalarna och kommuner.

Föreningen har en representant i Dalarnas Nätverk för Psykisk hälsa, i FRID (Funktionshindersrådet i Dalarna) samt i styrelsen för Fontänhuset Falun.

Den 10september är det den internationella suicidpreventiva dagen då anordnades en ljusmanifestation för de som gått bort i suicid under 2020. I Falun anordnades den på Stora torget nedanför Kristine kyrka. På plats fanns delar av Dalarnas nätverk för psykisk hälsa, däribland vår förening.

 I samband med Världsdagen för psykisk hälsa den 10 oktober 2021 riktas uppmärksamheten under en hel vecka, ”Fokus på psykisk hälsa i Dalarna”,  på vad som görs för att främja psykisk hälsa i länet. Attention Dalarnas bidrag var en digital föreläsning med Gunilla Ordéus och Janne Grundelius om ADHD. Den kunde genomföras med hjälp med det tekniska av Tina Wiman

En dag är vikt för en temadag som anordnas av Dalarnas nätverk för psykisk hälsa. Attention Dalarnas bidrag var en föreläsning om riksförbundets projekt ”Att åldras och må bra med ADHD.

Delar av styrelsen fanns även på plats på mentalvårdsmuséet vid Säters sjukhus. De informerade tillsammans med andra intresseorganisationer om sina respektive föreningar.

Varje år genomförs Hearing inom psykisk hälsa i Dalarna. Det är ett forum för aktuella ämnen inom området psykisk hälsa i länet där brukarrörelsen, patient- och anhörigföreningar, personliga ombud m.fl. årligen möts med politiker, tjänstemän, anställda i Region Dalarna och Dalarnas kommuner. Dalarnas nätverk för psykisk hälsa är de som förbereder frågorna inför hearingen.

Vid avslutningen för Dalarnas nätverk för psykisk hälsa var Mårten Jansson, NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa). Han höll en workshop med temat brukarinflytande.

29 november – 8 januari fanns det en utställning på Stadsbiblioteket i Falun med anledningen av internationella funktionshindersdagen 9 december. Med på utställningen fanns information om Attention Dalarna.

Kerstin Grundelius har utbildat sig till första hjälpare till psykisk hälsa, MHFA genom Region Dalarna.

Medlemsenkät

Vi ville få ett underlag till planering av aktiviteter inför planeringsdagen under hösten. Så då gjorde vi en medlemsenkät och skickade ut till medlemmarna. De flesta som svarade var anhöriga till barn/ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Sammanställningen av svaren visade att de flesta önskade att vi ska anordna föreläsning, familjedag och friluftsaktiviteter.

Studieförbundet Vuxenskolan

Vi har ett samarbete med studieförbundet Vuxenskolan. Det gör att vi får låna lokal för våra sammankomster.

Anhöriggrupper

En anhöriggrupp har i flera år funnits i Leksand (i samarbete med kommunens anhörigkonsulent). De har fortsatt under året (Covid-19 anpassat).

Under hösten startade anhörigträffar i Älvdalen i ett samarbete mellan Attention Dalarna och Svenska kyrkan Älvdalen.

Samarbetet med att ordna anhörigträffar mellan Attention Dalarna och Svenska kyrkan Falun samt studieförbunden Sensus och Vuxenskola har fortsatt. Träffarna har varit enbart digitala. Anhöriggruppen har tagit fram ett ”Faluförslag” om införande av ett Anhörig- och kunskapscenter som erbjuder direkt riktat anhörigstöd till anhörig till personer med neuropsykiatrisk diagnos och/eller psykisk hälsa. Förslaget utreddes i socialnämnden och förslaget avslås med motivet att anhörigstöd för samtliga målgrupper bör ses över. En medlem har blivit intervjuad för DT ett flertal tillfällen.

Medlemsaktiviteter

Vi lyckades trots rådande pandemi ordna två medlemsaktiviteter. I början av juni hyrde vi Svarttjärn utanför Grycksbo och bjöd in till fiske och korvgrillning.

Under höstlovet ordnades korvgrillning vid Plättbacken i Borlänge.

Massmedia

Janne Grundelius medverkade i ”anhörigtimmen”, Radio Gagnef. Värd är Gagnef kommuns anhörigkonsulent.

Calle Svensson intervjuades Sveriges Radio Dalarna om det ändrade regelverket för Melatonin.

Gunilla Ordéus intervju inför ett inslag SVT Dalarna angående införande av LOV (lagen om valfrihetssystem) inom BUP Dalarna. Även en medlem blev intervjuad.

Hemsidan, mejl, föreningsmobil och medlemsregistret

Kerstin Grundelius är föreningens kommunikatör. Hon har ansvarat för hemsidan, medlemsregister, kontakten med medlemmarna via mejlen och mobil samt övriga förekommande administrativa sysslor. Under året har föreningen fått en ny hemsida https://dalarna.attention.se/

Riksförbundet stod för domän och själva ”ramen” och vi fick fylla det med innehåll.

Ordförande har ordet

Som vanligt när jag läser verksamhetsberättelsen och ser vad mycket som vi gjort under året så slås jag av vilken fantastisk styrelse vi har.

Trots pandemin har vi deltagit i så många möten med olika syfte och sammanhang. De flesta möten har skett digitalt vilket visat sig underlätta för många på olika sätt. Det har blivit mindre resor som sparat tid och öppnat för möjligheter att delta trots långa avstånd. För en del har det blivit enklare att delta när man inte behöver åka hemifrån. Men några av oss däribland undertecknad tycker att det i längden blir tråkigt med bara “fyrkantsmöten” (alltså digitala möten där man ser deltagarna i små rutor/fyrkanter). Nu ser vi framåt att få mötas IRL, det ryktas om att restriktionerna släpps snart! Vi satsar på ett fysiskt årsmöte med smörgåstårta! För säkerhets skull blir det även möjligt att delta digitalt.

Under hösten hölls en föreningskonferens i Haninge utanför Stockholm, den första på länge. Det var innan man stramade åt restriktionerna igen. Jag och Janne Grundelius var på plats och det blev två härliga dagar med många gamla och nya Attentionvänner, ett fantastiskt tillfälle att utbyta erfarenheter mellan lokalföreningarna och få färska rapporter om vad som pågår inom riksförbundet Attention

Nyligen hade styrelsen en planeringsdag och vi har mycket på gång! Håll koll på hemsidan och Facebook vet ja!

Stort tack till hela styrelsen och alla fantastiska medlemmar för i år!

Gunilla Ordéus ordförande Attention Dalarna