Mål

 • Att sprida kunskap om föreningen och att vi finns
 • Att fungera som stöd för våra medlemmar
 • Att öka medlemsantalet till minst 750
 • Att som brukarorganisation vara med och påverka och föra våra
  medlemmars talan
 • Att sprida information om NPF
 • Att ha kontaktpersoner på flera platser i länet
 • Att ge våra medlemmar tillfällen att mötas på olika sätt
 • Att verka för ett utökat anhörigstöd i kommunerna
 • Att verka för kortare utredningstider

Hur når vi målen

 • Vi skall informera om Attention och NPF
 • Vi skall genom nätverk möjliggöra ökade påverkansmöjligheter
  gentemot beslutsfattare och andra samhällsfunktioner
 • Vi skall hålla hemsidan aktuell.
 • Medverka vid föreläsningar.
 • Ordna medlemsmöten på olika platser i länet.
 • Grupper för anhöriga/närstående till personer med NPF
 • Ungdomsgrupper.
 • Grupper för vuxna med egen funktionsnedsättning.
 • Nätverka via e-post och sociala medier
 • Jobba intressepolitiskt.
 • Jobba offensivt mot massmedia.
 • Vara tillgängliga för våra medlemmar via telefon och e-post för kontakt
  och stöd.
 • Utveckla samarbetet med andra aktörer.
 • Aktivt påverka politiker och tjänstemän för bättre villkor för våra medlemmar, till exempel situationen för barn och unga med NPF i skolan, utökat anhörigstöd i kommunerna, kortare väntetider för utredningar.