Mål 

• Att sprida kunskap om föreningen och att vi finns 

• Att fungera som stöd för våra medlemmar 

• Att öka medlemsantalet till minst 600

• Att som brukarorganisation vara med och påverka och föra våra medlemmars talan 

• Att sprida information om NPF 

• Att ha kontaktpersoner på flera platser i länet 

• Att ge våra medlemmar tillfällen att mötas på olika sätt 

• Att verka för ett utökat anhörigstöd i kommunerna 

• Att verka för kortare utredningstider 

Hur når vi målen? 

• Vi skall informera om Attention och NPF 

• Vi skall genom nätverk möjliggöra ökade påverkansmöjligheter gentemot beslutsfattare och andra samhällsfunktioner 

• Vi skall hålla hemsidan aktuell. 

• Medverka vid föreläsningar. 

• Ordna medlemsmöten på olika platser i länet. 

• Grupper för anhöriga/närstående till personer med NPF • Ungdomsgrupper. 

• Grupper för vuxna med egen funktionsnedsättning. 

• Nätverka via e-post och sociala medier 

• Jobba intressepolitiskt. 

• Jobba offensivt mot media. 

• Vara tillgängliga för våra medlemmar via telefon och e-post för kontakt och stöd. 

• Utveckla samarbetet med andra aktörer. 

• Aktivt påverka politiker och tjänstemän för bättre villkor för våra medlemmar, t.ex. utökat anhörigstöd i kommunerna, kortare väntetider för utredningar.