Mål

• Att sprida kunskap om föreningen och att vi finns

• Att fungera som stöd för våra medlemmar

• Att öka medlemsantalet till minst 700

• Att som brukarorganisation vara med och påverka och föra våra medlemmars talan

• Att sprida information om NPF

• Att ha kontaktpersoner på flera platser i länet

• Att ge våra medlemmar tillfällen att mötas på olika sätt

• Att verka för ett utökat anhörigstöd i kommunerna

• Att verka för kortare utredningstider

Hur når vi målen?

• Vi skall informera om Attention och NPF

• Vi skall genom nätverk möjliggöra ökade påverkansmöjligheter gentemot beslutsfattare och andra samhällsfunktioner

• Vi skall hålla hemsidan aktuell.

• Medverka vid föreläsningar.

• Ordna medlemsmöten på olika platser i länet.

• Grupper för anhöriga/närstående till personer med NPF

• Ungdomsgrupper.

• Grupper för vuxna med egen funktionsnedsättning.

• Nätverka via e-post och sociala medier

Jobba intressepolitiskt.

•  Jobba offensivt mot massmedia.

• Vara tillgängliga för våra medlemmar via telefon och e-post för kontakt och stöd.

• Utveckla samarbetet med andra aktörer.

• Aktivt påverka politiker och tjänstemän för bättre villkor för våra medlemmar, t.ex. utökat anhörigstöd i kommunerna, kortare väntetider för utredningar.