Projektets syfte är att samla och lyfta ungas erfarenheter av att befinna sig i gruppen
UVAS – unga som varken arbetar eller studerar och har en NPF-diagnos som ex ADHD
eller autism.

Målet är att gruppen ska göras delaktiga i sin egen utveckling och förändring,
för att öka möjligheten att kunna komma ur det utanförskap man lever i.


Metoder och aktiviteter: Med projektet ska vi tillsammans med unga som befinner sig i gruppen hitta strategier och metoder som kan hjälpa dem att förändra sin livssituation och därmed komma ut i sysselsättning.

Vi vill också möjliggöra för att anhöriga, professionen och andra aktörer som möter dessa ungdomar, ska få ta del av ungdomarnas egna berättelser av vad de behöver för stöd, så att de får en ökad förståelse och därmed kunna bidra med att stötta den unga i vägen vidare ifrån isolering och utanförskap.
Målgrupp: Målgruppen för projektet är ungdomar mellan 16 och 25 år som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) och som befinner sig i det utanförskap som det
innebär att tillhöra gruppen unga som varken arbetar eller studerar – UVAS.
“Vägen vidare” Projektet finansieras med medel från Allmänna arvsfonden.

Vägen vidare är ett treårigt projekt som drivs av Riksförbundet Attention och
finansieras av Allmänna arvsfonden. Projektet pågår mellan 2022 och 2025.

Om Attention: Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom ADHD,
AST (austismspektrumtillstånd), Tourettes syndrom och Språkstörning,
deras anhöriga, yrkesverksamma och alla som är intresserade av våra frågor.


Vill du vara med:
i projektet? Kontakta Klara på
klara.cederqvist@attention.se