Idag lanserar Attention årets skolrapport. Rapporten bygger på vårdnadshavares enkätsvar angående deras och barnens känslor inför skolstart. Det är en dyster verklighet många familjer går tillmötes när höstterminen inleds. Över hälften (56 procent) av eleverna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) känner mycket eller ganska mycket oro inför skolstart. Bland deras vårdnadshavare är oron ännu större, 70 procent. 

Vad beror oron på? 

Oron beror på tidigare erfarenheter av organisatoriska och pedagogiska brister, personalomsättning och bristande kommunikation mellan hemmet och skolan, där man upplever att skolan inte tar barnets behov på allvar. Det kommer också av att kunskapen om NPF och därmed barnets behov upplevs som låg bland personal och skolledning. Det leder till konflikter, brist på förståelse och ibland även misstro.

Psykisk ohälsa och låg självkänsla 

Sju av tio är oroliga för att barnets självkänsla ska försämras av skolsituationen och nästan sex av tio uppger att barnet mår dåligt av skolmiljön. Över fem av tio oroar sig för att barnets psykiska hälsa ska försämras på grund av situationen i skolan. Över hälften svarar att de är oroliga för att barnet inte ska vilja gå till skolan på grund av skolsituationen.

Föräldrarna drar ett tungt lass 

Föräldrarna beskriver en enorm kamp för att försöka få skolan att förstå, agera och se till barnets individuella stödbehov. När skolan inte förmår att ta sitt ansvar hamnar ansvaret i vårdnadshavarnas knä. De lämnas att själva stötta och hjälpa sitt barn till någon form av undervisning. Även här talar siffrorna sitt tydliga språk; nästan sju av tio som svarat på enkäten har fått en försämras psykisk hälsa på grund av barnets skolsituation och mer än fyra av tio har drabbats av utmattningssyndrom. Anmärkningsvärt är att mer än var tredje har fått gå ner i arbetstid (38 procent) eller till och med slutat arbeta helt (8 procent).

Läs skolrapporten

Läs och ladda ner rapporten.

Debattartikel i Aftonbladet

Läs artikeln i Aftonbladet