Projektet ”Vägen tillbaka – från problematisk skolfrånvaro till skolnärvaro” 

Bristen på anpassningar i skolan för elever med NPF leder dessvärre ofta till problematisk skolfrånvaro. Eleven klarar inte längre av att gå till skolan och kraschar i stället hemma. Hela familjen påverkas negativt och måendet påverkas både på barn och föräldrar. 

I projektet kommer vi ta fram deltagarstyrda samtals- och stödgrupper för både barnen och föräldrarna. Detta kommer ske i samarbete mellan Attentions lokala föreningar och folkbildningen. Man kan då också lättare fånga upp den grupp av föräldrar som upplever det väldigt stigmatiserande att ha ett barn som inte klarar av att gå till skolan, och kan vara det stöd som behövs för att de ska orka arbeta med de strategier som visat sig vara de viktigaste framgångsfaktorerna vid återinskolning. 

Inom projektet kommer vi även förse skolans personal med de verktyg som de behöver för återinskolningen, som checklistor för ångestkartläggning och steg-för-stegstrategier för att häva eller motverka problematisk skolfrånvaro.

Kontaktuppgifter 

Projektledaren tillträder inom kort, under tiden kan du kontakta Attentions kanslichef om du har frågor om projektet: elisabeth.sundstrom-graversen@attention.se.

Det kommer också inom kort finnas en projektwebbsida på www.attention.se


Projektet ”Vägen vidare – för unga med NPF som varken arbetar eller studerar” 

Vi vet att i gruppen unga som varken arbetar eller arbetar (UVAS), så finns det ganska många med NPF. Vi vet också att om inga effektiva åtgärder sätts in, så tenderar många i den gruppen att bli kvar och inte ta nästa steg ut i livet. 

Vi kommer inom projektet ge de unga en plattform där de får föra fram sina erfarenheter, behov och själva ska få möjlighet att vara delaktiga i sin egen förändringsprocess. Vi vill att de tillsammans ska hitta metoder och strategier som kan hjälpa till att förändra sin situation och öka deras chanser att lämna utanförskapet som UVAS innebär. 

Vi vill också lyfta fram erfarenheter från ungdomar som tagit sig ut ur utanförskapet, för att förmedla möjligheter till förändring för de ungdomar som idag befinner sig där. Projektet kommer sträva efter att uppmärksamma den här gruppen och lyfta fram deras erfarenheter. 

Ytterligare en del av projektet handlar om att få med anhöriga till ungdomar som befinner sig i gruppen UVAS. De få möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och få ta del av vad projektet kommer fram till i form av strategier och metoder, så att man som anhörig kan få verktyg till att hjälpa ungdomarna att själva hitta vägar att förändra sin situation. 

Kontaktuppgifter  

Ansvarig för projektet är projektledaren Klara Cederqvist. Hennes kontaktuppgifter är klara.cederqvist@attention.se. Det kommer också inom kort finnas en projektwebbsida på www.attention.se